پاور پوینت سواد رسانه ای

پاور پوینت سواد رسانه ای

پاور پوینت سواد رسانه ای

به معنای درک متکی برمهارت برای شناخت انواع رسانه ها وتولیدات آنها وتفکیک آنهااز یکدیگراست

سوادرسانه ای مثل یک رژیم غذایی است که مراقب است چه چیزهایی در رسانه برای مخاطبان مضر و چه چیزهایی مفید است

سوادرسانه ای به مخاطبان رسانه می آموزدازحالت انفعالی ومصرفی خارج شده وحالت فعالانه داشته باشند.... 14اسلاید


خرید آنلاین